Nepriateľská osoba 36 Politikárčenie na pracovisku

Autor: Štefan Vrátny | 11.10.2011 o 5:43 | (upravené 11.10.2011 o 5:59) Karma článku: 8,09 | Prečítané:  1438x

Na pracovisku sa preberala politika v rámci povinných týždňových desaťminútoviek, keď to bolo v duchu oficiálnej komunistickej propagandy a potom len tak, popri práci, v rámci užšieho pracovného kolektívu a vtedy odznelo všeličo.

Najviac mi utkveli silácke nereálne reči o tom, čo by kto robil, keby mu to pomery umožnili, pričom samozrejme, tí, ktorých reči boli najsilnejšie a najodvážnejšie, si po nežnej revolúcii, keď sa zrazu aj sprvu nemožné mohlo, nevedeli nájsť miesto v živote.

Týmto diskusiám som sa všeobecne vyhýbal a robím to do dnešných dní, nie je to moja téma, veď rozprávať sa dá aj o inom. Pre našich ľudí je politika jedným z hlavných námetov pre rozhovory, u Angličanov je to počasie. Mne sú rozhovory o počasí bližšie. Ani tam, ani tam sa veľa nedozvedám, len rozhovory o počasí nedvíhajú adrenalín a dá sa pri nich oddýchnuť. Zato eštebákov moje politické postoje intenzívne zaujímali, ako to vyplýva zo spisu, kde svojich TS, teda tajných spolupracovníkov úkolovali, aby sa ma na rôzne politické témy vypytovali a potom ich pozorovania zaznamenávali, s očividným sklamaním, lebo som si už vyvinul v sebe solženicynovský detektor a ním som spoznával ľudí, v ktorých prítomnosti o politike, ani o ničom inom, nebolo radno hovoriť.

A tak PRÍSNE TAJNÝ plán agentúrno-operatívneho rozpracúvania objekta „FILOZOF", signálny zväzok číslo 12199 zo dňa 8. februára 1979 iba rezignovane konštatuje                       

V súčasnej dobe objekt Štefan Vrátny pracuje ako referent plánu MTZ vo Vsl. strojárňach Košice. Medzi spoluzamestnancami sa prejavuje ako osoba uzavretá. O svojom pobyte v kapitalistickom zahraničí sa nerád zmieňuje, nie je ochotný na túto tému viesť rozhovor...

Preto bolo treba zvýšiť úsilie pri ochrane výdobytkov socializmu, pokojného života a tvorivého snaženia občanov socialistickej vlasti. Doplnok k plánu agentúrno-operatívneho rozpracovania do akcie „FILOZOF" KS ZNB, teda Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, Správy ŠtB Košice, I. odboru, 4. oddelenia zo dňa 17. marca 1981 sa k veciam stavia principiálne (z pohľadu ideológie, ktorú mal chrániť):

Vychádzajúc zo súčasnej medzinárodnej i vnútropolitickej situácie, plánu agentúrno-operatívneho rozpracovávania objekta „FILOZOF"... je potrebné zabezpečiť zvýšenú, kvalitnú a systematickú kontrolu objekta „FILOZOF". Venovať pozornosť hlavne jeho činnosti v súčasnej dobe, vyjadrovaniu so stykom. Za týmto účelom je potrebné vykonať:

  • - zvýšiť kontrolu činnosti objekta na pracovisku cestou TS (tajných spolupracovníkov) XX, YY a dôverníka ZZ so zameraním sa hlavne na:
  • o vyjadrovanie sa objekta k súčasným politickým udalostiam /súčasná hosp. a politická situácia v PĽR (Poľská ľudová republika), XVI. Zjazd KSČ (Komunistická strana Československa), voľby do zastupiteľských zborov v ČSSR/. Aké postoje objekt zaujíma k týmto udalostiach.
  • o Venovať zvýšenú pozornosť chovaniu, stykom a vzdiaľovaniu sa z pracoviska, ako aj účelu vzdiaľovania.
  • - v mieste bydliska cestou TS xxx axxx zabezpečiť pravidelnú kontrolu objekta so zameraním sa na:
  • o jeho chovanie a vyjadrovanie sa ...

A potom nasledovala v spise séria záznamov, kde sa úkolovaní bonzáčikovia vyjadrujú k úlohám, ktorými boli pri mojom sledovaní poverení. Tak záznam z 11. januára 1980 uvádza:

S VRÁTNYM bol vedený aj rozhovor, že ako hodnotí súčasnú medzinárodnú politickú situáciu, pričom tento odpovedal, že ho to nezaujíma a nemal snahy rozvinúť rozhovor v tomto smere.

V správe KS ZNB, Správy ŠtB Košice zo dňa 18. februára 1980 sa uvádza:

V zmysle Vášho dožiadania je k navrátilcovi VRÁTNEMU Štefanovi úkolovaný TS „H", ktorý podal správu, že menovaný v značnej miere stúpol v očiach svojich spolupracovníkov. Koncom decembra 1979 mal za úlohu zorganizovať a vykonať desaťminútovku. Túto urobil vo forme kvízu s použitím diapozitívov o ČSSR. Pracovníci hodnotili túto akciu veľmi kladne.

VRÁTNY sa v januári 1980 aktívne zapojil do rozhovorov o situácii v Afganistane a o s tým súvisiacich vzťahoch medzi ZSSR a USA. Zaujal pozitívne stanovisko k ZSSR. Okrem iného uviedol k hospodárskym obmedzeniam vlády USA voči ZSSR to, že ZSSR je aj takto sebestačné vo výrobe obilovín a tieto nakupuje v USA a iných štátoch iba preto, že je to pre nich lacnejšie, ako by si ich mal vyrobiť sám.

Záznam zo dňa 29. júla1980 uvádza:

... Prameň zistil, že VRÁTNY sa rozhovorom na politické témy vyhýba i v súvislosti s OH 80 v Moskve sa vyhýba debatám na túto tému.

Potom tu mám záznam z 11. decembra 1980 nasledovného znenia:

... Prameň s VRÁTNYM viedol krátke rozhovory na všeobecné témy a pri tejto príležitosti nadhodil tému, ako on hodnotí súčasnú situáciu v PĽR. VRÁTNY sa k tomu skoro ani nevyjadril, odpovedal iba toľko, že on nie je kompetentná osoba tieto udalosti hodnotiť a dodal, že Poliaci si to narobili sami a preto predovšetkým záleží na nich, aby dali život do normálnych koľají...

Záznam zo 16. apríla 1981:

... V ďalšom rozhovore prameň uviedol, že sa v posledných dňoch rozprával s VRÁTNYM ohľadne volieb do zastupiteľských zborov, pričom mu položil otázku, aký je jeho názor na voľby a kedy pôjde voliť. VRÁTNY na to odpovedal, že voľby sú u nás ako na západe a že je to iba určitá formalita. Ďalej dodal, že on asi pôjde odvoliť hneď v prvý deň a dodal, že prečo by nešiel, veď ho to nič nestojí. Aj keby mal určité výhrady, tak že na tom nič nezmení. Taktiež sa vyjadril, že nemá význam o voľbách diskutovať. Ako to myslel, to prameňovi nie je známe, nakoľko sa k tejto veci už nevyjadril...

Ťažko mi po toľkých rokoch hodnotiť tieto vyjadrenia, lebo si už nepamätám kontext. S niektorými vyjadreniami by som polemizoval, či som ich skutočne tak podal a či si pramene nevymýšľali, ponechám ich však, nech sa ukájajú v pocite dobre vykonanej práce. Však eštebáci dostávali riadne zaplatené a ich donášačom sa ušlo pohostenie i odmeny. Zato očividne eštebáci boli nervózni z diania v Poľsku, lebo k poľskej Solidarite a mojím názorom na ňu úkolovali svojich spolupracovníkov najčastejšie. Napríklad tento záznam z 24. decembra 1981 stojí za povšimnutie a zároveň za uznanie, že eštebáci boli pilní, keď ešte aj na Ježiška neváhali sadnúť za pracovný stôl, aby zaznamenali tieto závažné postrehy.

Prameň uviedol, že v piatok minulý týždeň bol v kancelárii oddelenia dovozu ZŤS Košice, kde je zamestnaný aj navrátilec VRÁTNY Štefan. Prameň zistil, že spoluzamestnanci objekta viedli rozhovor o situácii v PĽR. Boli tam prítomní xxx, yyy, zzz a objekt. Bolo konštatované, najmä zo strany zzz, že opatrenia, ktoré vláda učinila, tým že vyhlásila výnimočný stav, boli nutné, nakoľko keby vláda zaváhala v poslednom období, tak určite by došlo k občianskej vojne v PĽR a nemusela by situáciu zvládnuť vlastnými silami. Ostatní členovia uvedeného kolektívu s týmto súhlasili, iba objekt nič neuviedol.

Vzhľadom k tomu, že sa objekt nevyjadril k uvedenému problému, tak mu zo strany prameňa bola položená otázka, že on ako skúsený človek ako pozerá na túto situáciu. Na to VRÁTNY po chvíľke odpovedal, že jeho politické problémy nezaujímajú. Potom však dodal, že podľa neho, súčasná situácia v PĽR nieje taká, ako ju opisujú naše hromadné oznamovacie prostriedky, ale že je horšia a preto normalizácia života nebude jednoduchá. Vyhlásenie výnimočného stavu zo strany vládnych orgánov bolo podľa objekta vraj určitým prekvapením pre SOLIDARITU, preto sa zdá situácia kľudná, ale že v najbližšej dobe určite dôjde ku konfrontácii medzi SOLIDARITOU a vládou. Viacej sa objekt nevyjadril a z jeho rozhovoru nebolo možno usúdiť, či tento súhlasí s opatreniami vlády PĽR, alebo činnosťou SOLIDARITY.

2/ Poznatky nás informujú o názoroch na súčasnú polit. situáciu v PĽR objekta „FIOLOZOF".

4/ Prameň bol usmernený, aby styky s objektom „FILOZOF" využil k rozhovorom o situácii v PĽR a tým skúmal aj názory a vyjadrovanie sa objekta

Toto je azda jediné moje konkrétnejšie politické vyjadrenie v spise. Politiku som pozorne sledoval, veľa sa dalo dočítať z riadkov i medzi riadkami tlače, ktorá bola bežne dostupná, slovenská, česká, ruská, východonemecká, ale aj rakúska a britská (Volkstimme, noviny rakúskych komunistov a Morning Star, noviny britských komunistov v domovskom štáte takmer neznáme, boli za totality občas aj u nás k nahliadnutiu). Okrem toho som sledoval aj vysielanie rádia BBC a Slobodnej Európy. V tom čase, keď vznikol tento záznam, sa v BBC a Slobodnej Európe naznačovala možnosť vojenského zásahu Sovietskeho zväzu do Poľska, podobne ako v auguste roku 1968 do Československa. Československú vládu som vnímal ako verného nohsleda, lokaja a agenta sovietskeho imperializmu (tak akosi som sa ešte na vysokej škole na predmete marxizmus-leninizmus učil o povahe štátov v rámci NATO, avšak vo vzťahu k USA). Znamenalo by to našu účasť na veľmi špinavej akcii a to by bola nielen národná hanba, ale aj ľudská katastrofa, lebo Poliaci by sa sotva stiahli do defenzívy, ako sa to po auguste 1968 stalo u nás. Preto asi moja poznámka, „... že Poliaci si to narobili sami a preto predovšetkým záleží na nich, aby dali život do normálnych koľají..." Dôvody pre moje tvrdenie som samozrejme neuviedol. To by nebolo v normalizovanej ČSSR kóšer. Zato Poliakom som držal palce a v Solidarite som videl veľký prísľub, že sa veci začínajú hýbať aj pre nás správnym smerom. Pre mňa boli Poliaci jednoznačne svetlom na konci tunela.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Armádny generál: S migmi si načas vystačíme, no bude to drahšie

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.


Už ste čítali?